Samenwerking


Wij zien dagelijks de meerwaarde van samenwerking en zijn dan ook actief in het participeren en opzetten van samenwerkingsverbanden binnen een uitgebreid netwerk. Dit betekent dat door alle medewerkers wordt zorggedragen voor een goede samenwerking met de professionals uit samenwerkingsverbanden en ketenpartners.

Verpleegkundig Kinderzorghuis

Een verpleegkundig kinderzorghuis is een huis waar zieke kinderen/jongeren van 0 tot en met 18 jaar, vaak met complexe zorgvragen, (tijdelijk) kunnen verblijven of logeren. Zorg in een verpleegkundig kinderzorghuis kan geboden worden in combinatie met een verpleegkundig kinderdagverblijf en/of kinderthuiszorg. Kijk voor het (zorg)aanbod van de kinderzorghuizen op de site van BINKZ

Centrum voor Thuisbeademing (CTB)

Afdeling van Universitair Medisch Centrum Utrecht en Rotterdam, voor kinderen die afhankelijk zijn van chronische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie. Zij ondersteunen en informeren u als uw kind afhankelijk is van beademing. Voor thuisbeademing zijn wij geschoold en geautoriseerd en werken wij nauw samen met het CTB.

Kinderthuiszorgorganisaties                     

Een kinderthuiszorg organisatie biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg en begeleiding aan kinderen van 0-18 jaar met een (complexe) zorgvraag in de thuissituatie, de dagopvang of op school. Kinderthuiszorg kan gecombineerd worden met een verpleegkundig kinderdagverblijf en/of kinderthuiszorg. Kijk voor het (zorg)aanbod van de kinderthuiszorg op de site van BINKZ

Gemeenten

Kleine Maatjes koopt zorg in bij de gemeente Zuid-Kennemerland en IJmond, Haarlemmermeer, Zaanstad en Alkmaar voor het verkrijgen van een contract/budget voor het leveren van Jeugdzorg.

Zorgverzekeraars

Kleine Maatjes koopt jaarlijks zorg in bij de afzonderlijke Zorgverzekeraars  voor het verkrijgen van zorgbudget via de Zvw.

Doorverwijzers


Doorverwijzende instanties

Voor een juiste indicatiestelling en plaatsing van een chronisch ziek kind bij Kleine Maatjes hebben we vooraf uitgebreid overleg met de behandelende professionals en instellingen. Zo zijn we optimaal op de hoogte van de medische details van elk kind dat bij Kleine Maatjes wordt geplaatst.

  • Verwijzende instanties zijn onder andere:
    artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, artsen van consultatiebureaus, revalidatieartsen
  • therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten
  • paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen;
    reguliere kinderopvang
  • instellingen: Stichting MEE, CJG, consultatiebureaus, ziekenhuizen.
Foto van een schattige Dreumes met beademing

Overige partners


Kleine Maatjes is actief als lid in een aantal werkgroepen binnen de landelijke branchevereniging BINKZ. In het branche-overleg worden landelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving en mogelijke samenwerking besproken.

Participatie in stuur- en werkgroep; professionals uit verschillende disciplines die streven naar verbetering van de zorg en begeleiding in de thuissituatie aan gezinnen met een kind met een levensduur beperkende of levensbedreigende aandoening.

Samenwerking met verpleegkundig kinderdagverblijf en twee verpleegkundig kinderzorghuizen in regio Groot amsterdam m.b.t. regionale ontwikkelingen en gezamenlijke PR-werkzaamheden en scholing.

Als gesprekspartner zetten wij d.m.v. het opstellen van zorgplannen en het stellen van specifieke ontwikkelingsdoelen in op een zo goed mogelijke overgang naar het vervolgonderwijs.

Wij maken het mogelijk logopedie, fysiotherapie en/of ergotherapie op Kleine Maatjes plaats te laten vinden. De kinderen krijgen in groepjes therapieën, waardoor de kinderen van en met elkaar leren. De medewerkers leren van de therapeuten.

Voorlichting


MEE is een landelijke organisatie voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte, maar ook voor ouders of verzorgers.

Voor informatie, advies en ondersteuning aan ouders en ondersteuners van kinderen, uit Haarlemmermeer, van 0-6 jaar met een (vermoeden van) achterstand in de verstandelijke, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kleine Maatjes kan op verzoek specifieke kennis inzetten voor deze organisaties die diensten en hulp aanbieden bij het opvoeden en opgroeien en heeft zitting in een samenwerkingsoverleg met het CJG Zuid Kennemerland.

Per Saldo is een landelijke belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Het doel is ervoor te zorgen dat budgethouders tot hun recht komen door deze doelgroep goed te informeren en door op te komen voor hun rechten.

Geeft onafhankelijk advies over speciaal basisonderwijs in deze regio en over begeleiding in het reguliere onderwijs.

Centrum Indicatiestelling Zorg


Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Indien de zorg voor uw kind via de zorgverzekeraar of gemeente niet genoeg is kan uw kind misschien zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Centrum Indicatiestellig Zorg (CIZ).

Instellingen


Ziekenhuizen

Kleine Maatjes informeert medisch maatschappelijk medewerkers, kinderartsen en transferverpleegkundigen binnen de ziekenhuizen over de zorgverlening die geboden kan worden.

Academisch Medische Centra Amsterdam, Leiden, Utrecht en Rotterdam.
Regionale ziekenhuizen in Haarlem, Hoofddorp, Beverwijk, Alkmaar, Zaandam en Purmerend.

Kinderdagverblijven


Les Petits

Reguliere kinderopvang in Zuid-Kennemerland.

’t Eigenwijsje

Kleinschalige professionele kinderopvang in Krommenie

Partou

Het leven is voor kinderen een grote ontdekkingstocht.

Logo van 't Eigenwijsje
Logo van Partou

KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.